1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke product, aanbieding en transactie tussen Listen and Change en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2.Verplichtingen Listen and Change

Listen and Change zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de luisteroefeningen naar behoren uit te kunnen voeren.

 

3.Verplichtingen van de klant

De klant dient alle gegevens aan Listen and Change te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de transactie.

  1. Betaling

1.Listen and Change vermeldt de prijzen van alle diensten zichtbaar op de website.
2.De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
3.Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd.
Betaling kan gebeuren via overschrijving, Belfius Direct Net, Bankcontact en KBC.

 

5.Annuleringsvoorwaarden

De klant kan de dienst van de luisteroefeningen opzeggen tot 7 dagen na aankoop. Nadien is de klant automatisch verplicht tot voor 1 jaar zich te houden aan de aankoop.

 

  1. Klachtenafhandeling

1.Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden aan Listen and Change.
2.Listen and Change moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
3.Komen Listen and Change en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

  1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Listen and Change en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.